Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

                                                                          

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αθήνα  29   Δεκεμβρίου  2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ.:   74445
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27                                                 

Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ                                  


ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1, περ. δ΄, 95 παρ.2 και 7, 266 παρ.10 και 267 παρ.7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3.- Τις διατάξεις του π.δ/τος 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.- Την με αριθ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση ΦΕΚ 60 Β΄ /2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
5.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
Τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010, ως εξής:
Άρθρο 1
 Δήμοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 και εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Στους δήμους, που δεν επέρχεται καμία μεταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 και στους οποίους εφαρμόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, Επιτροπή Απογραφής έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται από:
α) Τρεις δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ένας από τους συμβούλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
β) Ένα νοικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχμει.
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010.
δ) Τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
ε) Τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη ταμία στο δήμο
στ) Τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ. για ταμειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010.
Ιδίως απογράφονται :
α) οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης από τους οποίους προκύπτει ο οφειλέτης, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό,
β) οι προσφυγές, οι εκκρεμείς δίκες και οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου και
γ) οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων.
Επίσης, απογράφεται και αποτιμάται ο τυχόν πάγιος εξοπλισμός που μεταφέρεται στους δήμους αυτούς κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
Η απογραφή των ανωτέρω γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή παραδίδει την ανωτέρω έκθεση στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, προκειμένου τα απογραφόμενα στοιχεία να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ισολογισμού χρήσης 2011.

Άρθρο 2
 Δήμοι που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. – Δήμοι που δεν εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
1. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής
Στους δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α., καθώς και στους δήμους που δεν εφαρμόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου Επιτροπή Απογραφής, έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται ιδίως από :
α) Τρεις δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
β) Ένα νομικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχει.
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010. Σε περίπτωση δήμων που συνενώθηκαν, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι για κάθε ένα συνενωθέντα δήμο.
δ) Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου Οικονομικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού, υπάλληλο ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
ε) Υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη ταμία την 31-12-2010
στ) Τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής ένας εκ των δύο δημοτικών συμβούλων του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.
Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, δύναται με απόφαση του δημάρχου να συγκροτηθούν ομάδες απογραφής ανάλογα με τα αντικείμενα απογραφής (π.χ. αστικά ή αγροτικά ακίνητα, κοινόχρηστα, κτιριακές υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, καύσιμα κλπ.) ή και κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα.
2. Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης
Η απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των δήμων, θα διενεργηθεί στις ακόλουθες φάσεις:
α΄ Φάση έως την 3-1-2011
Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του δημοτικού ταμία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και του υπαλλήλου που ασκούσε καθήκοντα ταμία σε κάθε συνενούμενο Ο.Τ.Α. ή/και των ελεγκτών εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι διεξήγαγαν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών.
β) Oι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης.
ε) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν.
η) Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
Στην περίπτωση των δήμων που προέρχονται από συνένωση, τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής αναλυτικά για κάθε πρώην Ο.Τ.Α.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται αυθημερόν στον δήμαρχο και στην Επιτροπή Απογραφής.
Στους δήμους που η ταμειακή υπηρεσία διεξαγόταν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω των Δ.Ο.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 166 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), θα συνταχθεί το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του υπαλλήλου που θα ορισθεί με απόφαση του οικείου δημάρχου και του ελεγκτή εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α.
β΄ Φάση έως την 10-1-2011
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 10-1-2011 την απογραφή:
α) των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των δήμων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών,
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα),
γ) των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,
δ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις και
ε) των ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων.
γ΄ Φάση έως την 31-1-2011.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 31-1-2011 την απογραφή:
α) των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31-12-2010,
β) των χρεογράφων,
γ) των συμμετοχών των δήμων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λ.π.,
δ) των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ.17.5/15.6.1959), για τους οποίους δεν είχαν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων,
ε) των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων,
στ) των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.),
ζ) των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο από τους συνενούμενους δήμους. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η τιμολόγηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2010 και η πιστοποίησή του, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υποχρέωση στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.
η) των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λ.π.) των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση,
θ) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.
Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις και αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν, πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία των πρώην δήμων και κοινοτήτων.
δ΄ Φάση έως την 28-2-2011.
Μέχρι την 28-2-2011 ολοκληρώνεται:
α) Η απογραφή και αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιωτικά και κοινής χρήσης) των δήμων.
Οι υπεύθυνοι τήρησης του διπλογραφικού συστήματος στους δήμους, στους οποίους ήδη εφαρμοζόταν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999) παραδίδουν στην Επιτροπή απογραφής το μητρώο παγίων της 31-12-2010, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό ελέγχου της απογραφής αξιοποιώντας τα στοιχεία του μητρώου αυτού.
Στους δήμους, που δεν εφαρμόζεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, η Επιτροπή Απογραφής θα κάνει φυσική απογραφή της περιουσίας του δήμου, υποστηριζόμενη από τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
Έως την ανωτέρω ημερομηνία, ολοκληρώνεται η αποτίμηση των χρεογράφων και συμμετοχών και η καταγραφή προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και των προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
β) Η απογραφή και η αποτίμηση τυχόν πάγιου εξοπλισμού που μεταφέρεται στους δήμους, κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
Επίσης, απογράφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, απαιτήσεις που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος στις Δ.Ο.Υ., καθώς και υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως 31-12-2010.
γ) Οι προϊστάμενοι ΤΥΔΚ οφείλουν να καταγράψουν σε κατάσταση τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, και υπηρεσιών στις οποίες η ΤΥΔΚ εκτελούσε χρέη διευθύνουσας υπηρεσίας και οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί οριστικά ή αν και έχουν παραληφθεί οριστικά δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί οικονομικά. Η κατάσταση θα πρέπει να συνταχτεί για κάθε ένα Δήμο που συνενώνεται και να περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό του έργου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί έως την 31-12-2010, το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέσω πιστοποιήσεων, καθώς και άλλες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, την λογιστική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου έως την 31-12-2010, τις τυχόν εκκρεμείς  στην ΤΥΔΚ πιστοποιήσεις, την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης και στο μέτρο του δυνατού την διαμόρφωση του τελικού κόστους του έργου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 315/1999, όπως ισχύουν.

Άρθρο 3
Διαφορές κατά την απογραφή
Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το δημοτικό συμβούλιο.
Άρθρο 4
 Χρόνος παράδοσης της απογραφής
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Άρθρο 5
 Απογραφή των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των δήμων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1-1-2011
Η καταγραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων όλων των δήμων, που συνδέονται με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1-1-2011, διενεργείται αναλυτικά κατά δήμο από το δήμο της έδρας του νομού και εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τους δήμους εντός των ορίων των οποίων λειτουργούσε η καταργούμενη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία, η οποία ασκούσε τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες (άρθρο 95 παρ.5 ν.3852/2010).
Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από την Επιτροπή Απογραφής των δήμων της προηγούμενης παραγράφου και τους α) υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταμένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στους δήμους από 1-1-2011 και β) τους υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταμένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες στις οποίες τηρούνταν στοιχεία σχετικά με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Απογραφής των δήμων της πρώτης παραγράφου οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στο αντίστοιχο όργανο απογραφής κάθε δήμου που ασκεί την αρμοδιότητα από 1-1-2011, τα στοιχεία που τον αφορούν, το αργότερο μέχρι 21-2-2011.
Άρθρο 6
 Υποχρεώσεις υφιστάμενων υπηρεσιών των περιφερειών, των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων
Προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα και αξιόπιστα το έργο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών μέσων των νέων δήμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα ή υπάλληλοι:
α) των συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων,
β) των φορέων που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται από 1-1-2011 στους δήμους,
γ) που εκτελούν μέχρι 31-12-2010 καθήκοντα προϊσταμένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
δ) που είναι ελεγκτές εσόδων-εξόδων και εισπράκτορες των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι διεξάγουν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.,
υποχρεούνται να προβούν αμελλητί στη λογιστική αποτύπωση, στα προβλεπόμενα από την νομοθεσία βιβλία, των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν μέχρι την 31-12-2010, καθώς και στην τακτοποίηση των εν γένει απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης υποχρεούνται να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη συγκέντρωση, καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της απογραφής έναρξης.
Τα αρμόδια όργανα για την άσκηση εποπτείας των Ο.Τ.Α. της Χώρας, μεριμνούν για την αποτελεσματική και εντός της τασσόμενης προθεσμίας υλοποίηση των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου