Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ










ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                    Βόνιτσα, 03/01/2011
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                       Αριθ.Πρωτ.: 40         
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ


       
   
 Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/ 2011

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής του άρθρου 2 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’)

Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας



Έχοντας υπόψη:
1.    Την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
2.    Την παρ.1 περιπτ. Δ του άρθρου 58 του ν. 3852/10
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’)
4.   Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας προήλθε από συνένωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/10

               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνεται Επιτροπή Απογραφής για την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:
α. – Τσαβαλάς Δημήτριος (Αντιδήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον Κασόλα Αθανάσιο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας).
β. – Κουνέλης  Ιωάννης  ( Πρόεδρο Δ.Σ. – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Γούδα Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας).
γ. – Αποστολάκης  Γεώργιος – Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Πέρλη Κωνσταντίνο (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας).
δ. – Μπαλατσούρα Σπυριδούλα (Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Ανακτορίου την 31-12-2010)
ε. – Φραδέλου Γεωργία (Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Παλαίρου την 31-12-2010)
στ. –Αδάμης Αθανάσιος (Υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Οικονομικού – Λογιστικού)
ζ. – Στάχτιαρης Βασίλειος (Ταμίας του Δήμου Ανακτορίου την 31-12-2010)
η. – Τομαρά Σπυρίδωνα (Ταμίας του Δήμου Μεδεώνος την 31-12-2010)
θ. – Παπαγαλάνη Ελένη (Ταμίας του Δήμου Παλαίρου την 31-12-2010)
ι. – Φιώρου Πολυξένη (Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανακτορίου)

Β. Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, συγκροτούνται οι κάτωθι ομάδες απογραφής ανάλογα με τα αντικείμενα απογραφής και κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα:
             i. Απογραφή αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κτιριακών υποδομών
και απογραφή μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων, καυσίμων:
Α. Για τη Δημοτική κοινότητα Παλαίρου και τις τοπικές κοινότητες, Πλαγιάς, Περατιάς, Πωγωνιάς, Βάτου:
α. Λίτος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
1) Πανταζής Δημήτριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
2) Κατωπόδης Θωμάς, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
3) Κατσαμπίρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
4) Μπακοχρήστος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

β. Φραδέλου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου – προϊσταμένη τμήματος διοικητικών υπηρεσιών
γ. Αλατζόγλου Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου
δ. Μπουρδάρα Χάϊδω, υπάλληλος του Δήμου

Γ. Η απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δήμου θα διενεργηθεί σε τέσσερις (4) φάσεις κατά το άρθρο 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’)



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  
ΚΟΙΝ/ΣΗ
1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
    Πάτρα
2. Οριζόμενα Μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου